مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

دکتر سید مرسل قوامی

رشته تحصیلی:مهندسی نقشه برداری

پست الکترونیک: ghavami[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054435

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/ghavamim


ارتباط با مهندسی نقشه برداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-