راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مهندسی نقشه برداری    
مدیر گروه

قوامی - سید مرسل
ghavami[at]znu.ac.ir
4435
دفتر گروه

سعادتی - صادق
sadegh.saadati[at]znu.ac.ir
2373
کارگاه فتوگرامتری

سعادتی - صادق
sadegh.saadati[at]znu.ac.ir
2224
كارگاه نقشه برداري

شهبازی - جواد
shahbazi.javad[at]znu.ac.ir
2501


ارتباط با مهندسی نقشه برداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-