خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28765   بروزرسانی: 03-04-1403

Moosa Saei
موسی ساعی
استادیار

پست الکترونيکی
saei@znu.ac.ir      b_saeijamal@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saei-moosa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2224

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری ، گروه نقشه برداری، اتاق 130،