خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24899   بروزرسانی: 19-09-1402

Reza Dousti
رضا دوستی
استادیار

پست الکترونيکی
r_dousti@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rdousti

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4502

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی نقشه برداری، اتاق 125، کدپستی 38791-45371