خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35268   بروزرسانی: 26-06-1397

Gholamreza Joodaki
غلام رضا جودکی
استادیار

پست الکترونيکی
gh_reza@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/joodaki-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2224

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشكده مهندسي-گروه مهندسي نقشه برداري-صندوق پستي313