خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29192   بروزرسانی: 03-04-1403

Eslam Javadnia
اسلام جوادنیا
استادیار

پست الکترونيکی
javadnia@znu.ac.ir      javadnia.eslam@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/javadnia-eslam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4504

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی ، گروه نقشه برداری، اتاق 220 C

 

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان