خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31025   بروزرسانی: 11-10-1396

Morteza Fathi
مرتضی فتحی
مربي، مأمور به تحصيل داخل

پست الکترونيکی
x@y : x= m.fathi , y= znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fathi-morteza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2292

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه نقشه برداری، اتاق 129،ص پ 313