خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17611   بروزرسانی: 11-03-1403

Hamed Afsharnia
حامد افشارنیا
استادیار

پست الکترونيکی
afsharnia@znu.ac.ir      hamed.afsharnia@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afsharnia

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2814

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه نقشه برداری، اتاق 120